ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 18 W WARSZAWIE

 

 

 

 

 

PROGRAM
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

 

 

 

Motto

 „Postępuj zawsze właściwie.

                                     Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę zadziwi”

                                                                                    Mark Twain

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Podstawa prawna

 

Wychowanie i profilaktyka w szkole

 

Diagnoza sytuacji wychowawczej szkoły

 

Misja szkoły

 

Sylwetka wychowanka

 

Wizerunek absolwenta szkoły

 

Cele programu wychowawczo - profilaktycznego

 

Powinności nauczyciela, wychowawcy, pedagoga i innych pracowników szkoły

Prawa i obowiązki uczniów

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

Harmonogram uroczystości szkolnych

Procedury interwencyjne

 

Przyjęte cele główne i zadania programu

 

Ewaluacja programu

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Akty prawne:

 

179, poz. 1485 z późn. zm.)

Dokumenty wewnętrzne:

 

 

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W SZKOLE

 

Szkolny Program Wychowawczo -Profilaktyczny jest zintegrowany ze Statutem Szkolnym, wynika z założeń koncepcji pracy szkoły i  powstał na bazie diagnozy środowiska szkolnego.

Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmuje treści                   i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści                           i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli                                i rodziców. Treści i działania o charakterze wychowawczym sformułowane zostały                      z uwzględnieniem definicji wychowania określonej w ustawie – Prawo oświatowe, wg której jest ono wspieraniem dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacnianym i uzupełnianym przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Proces wychowawczy ukierunkowany jest na wartości i podejmowanie działań związanych        z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń            z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi  i symbolami państwowymi.

 

DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY

 

            Treść działań wychowawczo - profilaktycznych dostosowana jest przede wszystkim do problemów wychowawczych występujących na terenie szkoły. Są to mianowicie:

 

Występowanie w środowisku szkolnym czynników ryzyka i czynników chroniących przed uzależnieniami.

Występujące problemy w szkole są odzwierciedleniem przemian zachodzących                     w naszym społeczeństwie. Dlatego szkoła powinna wspierać w dążeniu do osiągnięcia życiowych celów. Powinna dostrzegać trudności i problemy uczniów oraz pomagać w ich rozwiązaniu. Ponadto efektywność podejmowanych działań w stosunku do młodzieży będzie zależeć w znacznym stopniu od możliwości włączenia się rodziców, ponieważ są oni pierwszymi wychowawcami w tym zakresie przekazując wartości i własne poglądy. Szkoła natomiast powinna spełniać rolę wspierającą, konstruując programy edukacyjne dla rodziców celem uzupełnienia wiedzy i uzyskania potrzebnych umiejętności. 

Jedną z najbardziej efektywnych metod przeciwdziałania zjawiskom patologicznym jest kompleksowa i dostosowana do odbiorcy profilaktyka, która koncentruje uwagę ucznia na tym co jest dla niego dobre i zdrowe oraz służy jego dobremu samopoczuciu i prawidłowemu funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Istotne jest pokazywanie uczniom jak spędzać czas wolny w sposób atrakcyjny                  i akceptowany społecznie, może to minimalizować ryzyko podejmowania zachować ryzykownych. Zdecydowana większość rodziców deklaruje, że ma pełną wiedzę na temat tego jak czas wolny spędzają ich dzieci, mają kontrolę nad tym obszarem aktywności, znają przyjaciół i kolegów, z którymi czas spędzają ich dzieci. Niestety większość uczniów oraz ich rodziców wskazuje, że nie uczestniczą oni w żadnych zorganizowanych zajęciach dodatkowych, rozwijających ich pasje i zainteresowania, np. pomimo istnienia w szkole Koła Wolontariatu zdecydowana większość uczniów wskazuje, że nie bierze udziału w jego pracach.

Umiejętność rozmowy, dzielenie się swoimi troskami może również minimalizować ryzyko sięgnięcia po środek psychoaktywny jako sposób na rozwiązanie problemu, pocieszenie w trudnej sytuacji. Nasi uczniowie dzielą się z innymi swoimi troskami, problemami (choć większość z nich twierdzi, że robi to rzadko). Rozmowa z bliską osobą (uczniowie deklarowali, że najczęściej w trudnych sytuacjach zwracają się do przyjaciół) jest bardzo dobrym sposobem na rozładowanie napięcia, pocieszenie w trudnej sytuacji. Rodzice uczniów wskazali, że ich dzieci bardzo często właśnie z nimi rozmawiają gdy mają jakiś problem. Jest to sprzeczne z informacjami uzyskanymi od uczniów ale byłoby to bardzo pożądane z punktu widzenia przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym.

Bardzo ważne w przypadku planowania działań profilaktycznych jest rozpoznanie czy zjawisko uzależnień występuje wśród uczniów, czy w otoczeniu uczniów są osoby uzależnione co może zwiększać ryzyka sięgnięcia po używkę, jaka jest skala tego zjawiska. Pozwoli to zaplanować działania adekwatne do potrzeb uczniów.

Ponad połowa uczniów stwierdziła, że zdarzyło się im palić papierosy, co potwierdzają wyniki badań wśród nauczycieli (zdecydowana większość deklaruje, że widziała w szkole lub poza nią uczniów palących). Większość rodziców uważa jednak, że ich dziecko nie pali papierosów. Co istotne większość uczniów deklaruje, że nigdy nie kupowało papierosów. Wśród najbliższych większości uczniów (rodzina, sąsiedzi) są osoby uzależnione od nikotyny co potwierdzają uczniowie oraz ich rodzice.

W przypadku spożywania alkoholu zdecydowana większość uczniów stwierdziła, że piła alkohol i robiła to wielokrotnie, przyznaje również, że kupowała alkohol. Połowa ankietowanych rodziców wskazała jednak, że nigdy nie widziała swojego dziecko pod wpływem alkoholu          i uważa, że ich dziecko nigdy nie kupowało alkoholu.  Zdaniem większości uczniów i ich rodziców wśród ich bliskich nie ma osób uzależnionych od alkoholu.

Prawie wszyscy uczniowie deklarują również, że nigdy nie zażywali narkotyków, co potwierdzają ich rodzice oraz obserwacje nauczycieli. Co istotne większość rodziców deklaruje, że byłoby wstanie rozpoznać, że ich dziecko jest pod wpływem narkotyków. Uczniowie twierdzą również, że nigdy nie kupowali narkotyków i nie znają miejsc, w których można je kupić, chociaż jednocześnie największy odsetek uczniów twierdzi, że nie jest trudno nabyć substancje psychoaktywne.

Wśród najbliższych zdecydowanej większości uczniów zgodnie z deklaracją samych uczniów oraz ich rodziców nie ma osób uzależnionych od narkotyków. Połowa uczniów uważa także, że posiadanie narkotyków niezależnie od ich ilości powinno być karane ale druga połowa jest odmiennego zdania.

Większość uczniów stwierdziła również, że nie ma wiedzy na temat zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych w szkole. Ponad połowa nauczycieli jak również rodziców wskazała, że w szkole nie ma osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Prawie wszyscy uczniowie stwierdzili także, że nikt w szkole nie proponował im żadnego narkotyku,

nauczyciele również nie mają wiedzy aby ktoś proponował w szkole uczniom narkotyki/dopalacze.

Zdecydowana większość rodziców twierdzi również, że w ich obecności dziecko nie wyrażało się nigdy w sposób pozytywny na temat środków odurzających.

W przypadku znajomych uczniów okazuje się, że wyniki są podobne, tzn. większość uczniów twierdzi, że ma kolegów uzależnionych od nikotyny ale nie ma osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków. Warto tu jednak zwrócić uwagę na fakt, że prawie 1/3 uczniów wskazuje, że wśród ich znajomych są osoby uzależnione od alkoholu a w przypadku 1/5 znajomi są uzależnieni od narkotyków.

Bardzo istotna w profilaktyce jest również świadomość, wiedza na temat uzależnień, skutków nałogów i miejsc w których można uzyskać pomoc.

Prawie wszyscy uczniowie oraz ich rodzice deklarują, że mają niezbędną wiedzą na temat narkotyków, wiedzą jakie są skutki nałogów. Prawie wszyscy nauczyciele zadeklarowali, że rozmawiają z uczniami na temat skutków nałogów, przekazują im wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień.

Większość uczniów wskazuje również, że wie do kogo się zwrócić się w sytuacji problemów z substancjami psychoaktywnymi, chociaż 1/3 deklaruje, że nie ma wiedzy na temat instytucji pomocowych. Wśród osób mających wiedzę na temat osób mogących pomóc, największa grupa uczniów deklaruje, że poprosiła by o pomoc rodziców w drugiej kolejności pedagoga/psychologa. Również większość rodziców twierdzi, że zna miejsca do których mogłoby się zwrócić w przypadku problemów ich dziecka z narkotykami i największy odsetek zgłosiłby się do lekarza lub do pedagoga/psychologa. Większość nauczycieli deklaruje, że przekazuje uczniom informacje odnośnie miejsc, w których można uzyskać pomoc w przypadku problemów z środkami psychoaktywnymi.

Promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień to również istotny element szkolnej profilaktyki.

W opinii większości uczniów szkoła nie promuje zdrowego stylu życia, nie dba                o prawidłowe nawyki dbania o zdrowie. Rodzice są jednak odmiennego zdania, tzn. prawie wszyscy stwierdzili, że szkoła promuje zdrowy styl życia. Podobnego zdania jest zdecydowana większość nauczycieli która uważa, że szkoła promuje zdrowy styl życia a oni przekazują wiedzę na temat zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Jednocześnie większość uczniów uznała, że działania wychowawcze w zakresie przeciwdziałania narkomanii podejmowane w szkole są atrakcyjne i ciekawe jednak są one niewystarczające. Tematyka lekcji wychowawczych jest adekwatna do ich potrzeb i oczekiwań.

Zdaniem prawie wszystkich rodziców podejmowane w placówce działania są atrakcyjne   i ciekawe a zdaniem większości nauczycieli prowadzone działania wzmacniają czynniki chroniące i obniżają czynniki ryzyka zagrożenia narkomanią.

Niestety większość uczniów wskazała również, że nie jest im znany program profilaktyczno – wychowawczy szkoły, chociaż ponad połowa rodziców oraz wszyscy nauczyciele znają ten program.

Większość uczniów oraz ich rodziców nie ma też wiedzy na temat współpracy szkoły       z lokalnym środowiskiem (Policja, Straż Miejska, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, poradnie, itp.) w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Zdecydowana większość nauczycieli wskazała, że ma wiedzę na temat współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym w zakresie przeciwdziałania narkomanii i ocenia tę współpracę dobrze.

Jak wiadomo poczucie bezpieczeństwa i komfortu w szkole jest istotnym elementem wpływającym na samopoczucie uczniów i mogące mieć wpływ na zwiększenie ryzyka sięgania po środki uzależniające jako antidotum na stres. Większość uczniów zadeklarowała, że czuje się w szkole dobrze i  bezpiecznie. Również w ocenie prawie wszystkich rodziców i nauczycieli uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i nie grozi im żadne niebezpieczeństwo.

   

MISJA SZKOŁY:

 

·                     zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju  intelektualnego i psychofizycznego, osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości i potrzeb

·                     zadbanie  o  rozwój  indywidualny  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi

·                     rozwijanie, odkrywanie zdolności uczniów, promocja osiągnięć uczniów                    w szkole oraz poza nią

·                     wspieranie rodziców w ich funkcji wychowawczej i angażowania się w życie szkoły

·                     wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji narodowej, regionalnej i europejskiej

·                     przygotowanie uczniów do aktywnego życia kulturalnego

·                     przygotowanie do jasnych zasad życia rodzinnego i społecznego

·                     budowanie prawidłowych relacji międzyosobowych

·                     wychowanie w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji, religii i kultur

·                     kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata

·                     przygotowanie do życia w zjednoczonej Europie

·                     bycie szkołą bezpieczną i przyjazną, dbanie o porządek, dyscyplinę, sumienne wypełnianie obowiązków

 

SYLWETKA WYCHOWANKA:

Uczeń nabywa w naszej szkole cech ważnych dla prawidłowego funkcjonowania            w  życiu, tj.:

 

WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY:

 

Absolwent naszej szkoły to obywatel Europy XXI wieku, który potrafi:

·         adaptować się do wymagań wybranej uczelni

·         wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce

·         korzystać z nowoczesnych źródeł informacji

·         jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie

·         bronić swoich racji

·         reagować na krytykę i krzywdę innych ludzi

·         przestrzegać zasad tolerancji

·         przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury

·         budować relacje interpersonalne

·         korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu

·         spełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie

·         aktywnie uczestniczyć w życiu swojego kraju

 

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO:

Podstawowym celem szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest: 

 

POWINNOŚCI  NAUCZYCIELA,  WYCHOWAWCY,  PEDAGOGA I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY:

Nauczyciel zobowiązany jest:

szacunku dla każdego człowieka

·      dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego

·      jasno formułować oczekiwania wobec uczniów w zakresie edukacji i zachowania

·      udzielać uczniom informacji zwrotnej o ich mocnych stronach i uzdolnieniach

·      współpracować z wychowawcą klasy

·      wprowadzać indywidualizację procesu nauczania

·      aktywizować uczniów w czasie lekcji, inspirować pracę zespołową, stosować różnorodne metody dydaktyczne

·      uwzględniać zalecenia specjalistów w pracy z uczniem

·      reagować i przeciwdziałać wszelkim formom niewłaściwych zachowań

·      zapoznać uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania

·      przekazywać uczniom i ich rodzicom informacje dotyczące wyników w nauce                   i  zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę

·      podejmować systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia właściwej atmosfery    w czasie zajęć

·      rozwiązywać  bieżące  problemy  dydaktyczne  i  wychowawcze we  współpracy

         z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym

Wychowawca klasy zobowiązany jest do:

zachowania  i wyników nauczania oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez       szkołę

·      poznania i zdiagnozowania warunków życia oraz nauki wychowanków

·      wspierania rozwoju uczniów

·      podejmowania systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia właściwej atmosfery w zespole klasowym

·      dbania o rozwój samorządności w klasie

·      rozwiązywania bieżących  problemów  dydaktycznych  i  wychowawczych  we  współpracy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym

·      czuwania nad  przestrzeganiem  obowiązującego  w  szkole  prawa  zarówno  przez  uczniów jak i nauczycieli uczących w klasie

·      kształtowania nawyków   odpowiedniego   zachowania   się   w różnych

sytuacjach oraz nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa

·      integrowania zespołu klasowego i koordynowania pracy wychowawczej

·      urozmaicania metod nagradzania

·      planowania  i  prowadzenia lekcji  wychowawczych  zgodnie  z  planem

          pracy  wychowawcy klasowego

·      aktywizowania rodziców i opiekunów do współpracy ze szkołą, organizowania spotkań    z rodzicami

·      oferowania uwagi i pomocy młodzieży pochodzącej z rodzin wymagających wsparcia

 

Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:

           pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

 

           Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

 

           Nauczyciele mogą oczekiwać:

           Profilaktycznego szkoły

 

Powinności wychowawcze pracowników szkoły:

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

Uczeń w naszej szkole ma w szczególności prawo do:

·         realizacji na terenie szkoły praw wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka

·         właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

 Uczeń w naszej szkole ma obowiązek w szczególności:

  

Uczeń w naszej szkole może być nagrodzony za dobre wyniki w nauce i zachowaniu lub inne osiągnięcia w życiu szkolnym:

Wobec ucznia naszej szkoły, który nie przestrzega przyjętych norm i zwyczajów zachowania, dopuszcza się stosowanie kar ujętych w Statucie Zespołu Szkół nr 18.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAM:

 

1. W pracy wychowawczej dyrektor szkoły i nauczyciele wspierają rodziców                   w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy.

2. Zasady współpracy szkoły z rodzicami oparte są na wzajemnej życzliwości, dyskrecji oraz takcie i realizowane są poprzez:

· wspólne planowanie działań

· wspólne rozwiązywanie problemów

· rzetelne przekazywanie informacji

· wzajemne zaufanie

3. Rada Rodziców uczestniczy w opracowywaniu podstawowej dokumentacji szkoły.

4. Szkoła diagnozuje potrzeby i oczekiwania rodziców w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej.

5. Rodzice systematycznie uczestniczą w zebraniach organizowanych przez dyrektora szkoły i wychowawców.

7. Wychowawcy przekazują rodzicom informacje o wynikach nauczania i zachowaniu dziecka, zawiadamiają o przewidywanych ocenach niedostatecznych i wspólnie z rodzicami podejmują działania mające na celu eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

8. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, utrzymywania stałego kontaktu   z wychowawcą.

9. W celu zapobiegania eskalacji problemów, rodzice powinni na bieżąco informować wychowawcę, pedagoga szkolnego lub dyrektora o najdrobniejszych nawet formach przestępczości wśród uczniów.

10. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci.

11. Rodzice powinni czynnie uczestniczyć w wycieczkach, imprezach i apelach podnosząc tym samym rangę uroczystości szkolnych.

12. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności wychowawczych rodzice mają możliwość skorzystania z pomocy wychowawcy, nauczyciela i pedagoga szkolnego.

 

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH 2017/2018

 

Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych 2018/2019

 

 

Termin

Impreza

Osoba odpow.

I

WRZESIEŃ

 

 

1.

03.09

Rozpoczęcie roku szkolnego

p. dyr. Królak

2.

wrzesień

Dzień Sportu

Nauczyciele wf

3.

wrzesień

Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA

 p. Radomski

4.

Cały rok

Doradztwo edukacyjno - zawodowe

p.Mołotkiewicz-Szewczyk

5.

Cały rok

Program „Moje finanse” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

p. Zaborniak

6

Cały rok

Projekt Wars i Sawa

p. Madej

p. Zaborniak

7.

Cały rok

Wyjścia do bibliotek i mediatek warszawskich.

p. Ogrodzka

p. Zaczewska

8.

wrzesień

Szkolny konkurs „Mówimy Reymontem”

poloniści

9.

wrzesień

Konkurs Savoir-Vivre

p. Zaborniak

10.

wrzesień

Udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia

nauczyciele matematyki

11.

wrzesień- listopad

Konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów o zasięgu dzielnicowym pt.: Sweet-focia z Bielanami

D. Piotrowski i A. Kozłowska-Pelczarska

12.

wrzesień- listopad

Konkurs na szkolny kalendarz - dla uczniów naszej szkoły

A. Suchta

II

PAŹDZIERNIK

 

 

13.

15.10

Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie i prezentacja klas 1szych

Wychowawcy klas 1szych

14

październik

Czytanie „Przedwiośnia” St. Żeromskiego

poloniści

15.

październik

Konkurs Literacki „Bliżej Norwida”

poloniści

16.

październik

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy- termin do potwierdzenia

p. Mulawa

17.

październik

Krwiodawstwo

p. Zaczewska

18.

październik

Szkolny Konkurs Ortograficzny

poloniści

19.

II połowa października

Rozgrywki klasowe w piłce koszykowej

nauczyciele wych. fiz.

20.

II połowa października

Szkolny Etap Olimpiady Języka Angielskiego

p. Prasolik

21.

październik – marzec

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

p. Zaborniak

22.

II połowa października

Literacki Konkurs wojewódzki „Turniej Jednego Wiersza”

p. Toszek

23.

październik-czerwiec

Program społeczny Life Skills  ( jeżeli program zostanie uruchomiony)

p. Zaborniak

24.

II połowa października

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

p. Yuleydi

25.

październik

„Księgarze literują” konkurs ortograficzny z j. angielskiego

p. Litwińska

26.

październik

Code Week- europejski dzień kodowania

nauczyciele matematyki

27.

październik-marzec

Konkurs wiedzy poligraficznej - udział w konkursie organizowanym przez Politechnikę Warszawską - terminy będą podane na stronie.

p. Suchta

p. Piotrowski

28.

październik

Odwiedzenie grobów patronów

uczniowie z wychowawcami klas I LO i TK

III

LISTOPAD  

 

 

29.

13.11

Apel z okazji  Święta Szkoły.

wychowawcy klas drugich.

p. dyr. Królak,

 

30.

I połowa listopada

Apel z okazji Święta Niepodległości

p. Deniziak, p. Gałecka

31.

I połowa listopada

Targi Książki Historycznej

p. Ogrodzka

p. Zaczewska

32.

II połowa listopada

Konkurs wewnątrzszkolny "Szkoła Moich Marzeń"

p. Zaborniak

33.

listopad

Czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiegp

p. Filipek, p. Toszek

34.

listopad

Konkurs  j. angielskiego „Best at English”

p. Gruc-Kozłowska

IV

GRUDZIEŃ

 

 

35.

13.12

Apel z okazji Dnia Księgarza

p. dyr. Królak,

p. Filipek

 

36.

II połowa listopada/początek grudnia

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

p. Zaborniak

37.

grudzień

Zawody strzeleckie

p. Radomski

38.

grudzień

Kiermasz książek

p. Szmigielska

39.

grudzień

Czytanie prozy W.S. Reymonta i S. Żeromskiego.

poloniści

40

grudzień

Pamiętamy o patronach szkoły

poloniści

41.

grudzień

Jasełka

p. Filipek

42.

grudzień

Międzyszkolny Konkurs Bielański  SZTUKA ŻYCIA

p. Zaborniak

V

STYCZEŃ

 

 

43.

Styczeń/luty

Przeprowadzenie konkursu dzielnicowego "Maraton matematyczny"- V edycja

nauczyciele matematyki

44

styczeń

Szkolny finał WOŚP

p. Radomski

45.

II polowa stycznia

Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów i nauczycieli

poloniści

VI

LUTY

 

 

46.

I tydzień lutego

Apel podsumowujący I semestr

p. dyr. Królak

47.

styczeń/luty

Studniówka

wychowawcy klas maturalnych

48.

luty 

Rozrywki matematyczne - konkurs

nauczyciele matematyki

49.

luty

„Wiersz sercu bliski” – konkurs recytatorski

p.Filipek

50.

luty

Walentynki

p. Prasolik, samorząd

51.

luty

Mistrzostwa Szkolne w siatkówce

nauczyciele wych fiz

52.

luty

Konkurs pamięci Żołnierzy Wyklętych

nauczyciele historii

53.

luty

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

nauczyciele angielskiego

54.

I połowa marca

Dni otwarte WOW Bielany

dyrekcja, nauczyciele

VII

MARZEC

 

 

56.

I połowa marca

EXPO

dyrekcja, nauczyciele

57.

I połowa marca

Kangur – konkurs matematyczny

nauczyciele matematyki

58.

marzec

Rekolekcje Wielkopostne

p. Mulawa

59.

marzec

Pamięć o J. Słowackim- „Byłem z Wami”

p. Toszek,

p. Filipek

60.

marzec

Olimpiada Biblijna

p. Mulawa

61.

II połowa marca

Dzień Otwarty dla gimnazjalistów

dyrekcja, nauczyciele

62.

II połowa marca

Konkurs Języka Angielskiego Fox

p. Sochacka

63.

II połowa marca

Wyjście z programem promocji do gimnazjów

dyrekcja, nauczyciele

64.

II połowa marca

Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły

p.Wiszomyrski

p.Gruszczyńska

65.

II połowa marca

Dzień Poligloty

zespół przedmiotowy języków obcych

66.

marzec

Krwiodawstwo

p.Zaczewska

67.

14.03

Święto matematyki- międzynarodowy dzień liczby π

nauczyciele matematyki

VIII

KWIECIEŃ

 

 

68.

I połowa kwietnia

Bielański Konkurs Literacki – etap szkolny

p.Toszek

69.

I połowa kwietnia

Turniej Jednego Wiersza

p.Toszek

70.

kwiecień/maj

Konkurs- Bielany w Kalejdoskopie Historii.

p.Gałecka

 

71.

II połowa kwietnia

Dzień Otwarty dla gimnazjalistów

dyrekcja, nauczyciele

72.

II połowa kwietnia

Biegi na orientacje

p.Radomski

73.

kwiecień

Pożegnanie klas maturalnych

dyrekcja, nauczyciele klas 2 LO i 3TK

74.

kwiecień

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

p. Gałecka,

p. Deniziak

75.

27.04

Dzień grafika i poligrafa

cały zespół TCPG.

76

Kwiecień

Apel z okazji Dnia Ziemi

p. Radomski

IX

MAJ

 

 

77.

maj

Mistrzostwa Szkoły w piłce nożnej i siatkówce plażowej.

nauczyciele wych,. Fiz

78.

I połowa maja

Warszawskie Targi Książki

p. Ogrodzka

X

CZERWIEC

 

 

79.

21.06

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

p.dyr. Królak

 

 

 

PROCEDURY INTERWENCYJNE:

Procedury postępowania nauczycieli w ZS nr 18 w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ucznia na terenie szkoły

 

1.         W przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia ucznia nauczyciel powinien niezwłocznie przekazać stosowne informacje wychowawcy klasy.

2.         Wychowawca klasy powiadamia pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.

3.         W przypadku sytuacji kryzysowej wychowawca z udziałem pedagoga szkolnego niezwłocznie wzywają pogotowie ratunkowe lub/i policję przy jednoczesnym powiadomieniu rodziców o incydencie.

4.         Wychowawca z udziałem pedagoga szkolnego proszą ucznia na rozmowę. Następuje ustalenie przyczyn postępowania ucznia.

5.         Wezwanie rodziców/prawnych opiekunów ucznia. Przekazanie im informacji na temat zachowania dziecka. W toku podjętej interwencji profilaktycznej lub kryzysowej należy zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział                         w programie terapeutycznym.

6.         W przypadku nie pojawienia się rodziców/prawnych opiekunów – wychowawca wysyła pismo wzywające ich do szkoły.

7.         Jeśli rodzice/prawni opiekunowie odmawiają współpracy lub/oraz szkoła wyczerpie dostępne dla siebie metody działań, wychowawca i pedagog szkolny powiadamiają     o tym fakcie dyrektora szkoły, który listownie informuje policję (specjalistę ds. nieletnich) oraz sąd rodzinny.

 

Dalsze działania leżą w kompetencji sądu i policji, jednak na terenie szkoły pedagog szkolny otacza ucznia szczególną opieką.

 

Procedury postępowania nauczycieli w ZS nr 18 w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

 

1.        W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji nauczyciel powinien niezwłocznie przekazać stosowne informacje wychowawcy klasy.

2.        Wychowawca klasy powiadamia pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.

3.        Wychowawca z udziałem pedagoga szkolnego wzywają ucznia na rozmowę. Następuje ustalenie przyczyn postępowania ucznia i sporządzenie kontraktu w celu zaniechania czynności. Zapoznanie ucznia z następującymi konsekwencjami nie wywiązania się z kontraktu  ( źródło: Statut Szkoły ).

4.        Wychowawca lub pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka/całej rodziny w programie terapeutycznym.

5.        Jeśli rodzice/prawni opiekunowie odmawiają współpracy lub/oraz szkoła wyczerpie dostępne dla siebie metody działań, a z wiarygodnego źródła napływają informacje     o braku poprawy funkcjonowania ucznia, wychowawca i pedagog szkolny powiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły, który listownie informuje policję (specjalistę ds. nieletnich) oraz sąd rodzinny.

6.        W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

 

Procedury postępowania nauczycieli w ZS nr 18 w przypadku uzyskania informacji, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 

1.        W przypadku uzyskania informacji lub własnych spostrzeżeń, że uczeń znajduje się pod wpływem substancji odurzających (alkohol, narkotyki, itp.) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy/pedagoga szkolnego.

2.        Wychowawca/pedagog szkolny odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa pozostawia go w warunkach, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie (zazwyczaj pod opieką osoby dorosłej, najkorzystniej, jeśli będzie to pielęgniarka).

3.        Pielęgniarka szkolna wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej w przypadku zatrucia, przedawkowania.

4.        Wychowawca/pedagog szkolny zawiadamia o incydencie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia            i  w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

5.        W przypadku, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia ucznia zawiadamia się rodziców/opiekunów prawnych oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

6.        Jeśli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 r. ż.) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

7.        Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art.43 ust.1 Ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu              w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zawsze należy o tym fakcie powiadamiać policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

8.        Po zajściu takiego incydentu wychowawca oraz pedagog szkoły otacza ucznia szczególną uwagą. Uczeń podlega karze przewidzianej w statucie szkoły.

 

Procedury postępowania nauczycieli w ZS nr 18 w przypadku uzyskania informacji, że na terenie szkoły znajduje się substancja  przypominającą wyglądem narkotyk

 

1.             Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed

dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2.             Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.

3.             Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z zabezpieczoną substancją wzywa policję.

4.  Po przyjeździe policji nauczyciel niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

Procedury postępowania nauczycieli w ZS nr 18 w przypadku uzyskania informacji, że na terenie szkoły znajduje się uczeń posiadający substancję  przypominającą narkotyk.

 

1.             W przypadku, gdy nauczyciel dowiaduje się o posiadaniu przez ucznia substancji psychoaktywnych zgłasza podejrzenia wychowawcy klasy.

2.             Wychowawca powiadamia o incydencie pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.

3.             Dyrektor szkoły w obecności przynajmniej jednego pracownika szkoły prosi ucznia o okazanie zawartości teczki szkolnej, ewentualnie oddanie substancji.

4.             W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania  substancji          i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież                i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. Jednocześnie wychowawca telefonicznie informuje o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wzywa ich do szkoły.

5.             Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, dyrektor szkoły, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie wychowawca dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

6.             Po zajściu incydentu wychowawca oraz pedagog szkolny otacza ucznia  szczególną uwagą. Uczeń podlega karze przewidzianej w statucie szkoły.

 

Procedury postępowania nauczycieli w ZS nr 18 wobec uczniów z dużą absencją.

1.             W przypadku gdy uczeń jest nieobecny w szkole przez 5 dni lub bez usprawiedliwienia opuszcza pojedyncze godziny lekcyjne/całe dni, co również budzi zastrzeżenia - wychowawca kontaktuje się z  rodzicami/prawnymi opiekunami w celu ustalenia przyczyn nieobecności ucznia w szkole.

2.             Jeżeli uczeń przychodzi do szkoły po dłuższej nieobecności wychowawca wzywa go na rozmowę w celu wyjaśnienia sytuacji - nie realizowania obowiązku szkolnego.

3.             Jeżeli wychowawcy nie udaje się zdyscyplinować ucznia , prosi o wsparcie pedagoga szkolnego. Pedagog szkolny zobowiązuje ucznia do poprawy frekwencji poprzez pisemny kontrakt. Nie wywiązywanie się z kontraktu skutkuje karami określonymi w Statucie Szkoły.

4.             W przypadku, gdy uczeń ignoruje stosowane wobec niego procedury, Dyrektor szkoły wzywa pisemnie rodziców/prawnych opiekunów do szkoły. Następnie odbywa się rozmowa dyscyplinująca ucznia w obecności rodziców przy udziale wychowawcy/pedagoga szkolnego.

5.             W sytuacji, gdy ani kontakt telefoniczny ani osobisty z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia jest niemożliwy, wychowawca zgłasza problem pedagogowi szkolnemu oraz Dyrektorowi szkoły. Dyrektor uruchamia wówczas procedurę administracyjną – powiadamia pisemnie sąd d.s. nieletnich w celu zdiagnozowania sytuacji rodzinnej                                            i problemowej ucznia.

Procedury postępowania nauczycieli w ZS nr 18 w przypadku palenia przez ucznia papierosów na terenie szkoły.

1.             W przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu sytuacji, w której nauczyciel nakrył ucznia na paleniu papierosów, przekazuje informację wychowawcy klasy.

2.             Wychowawca klasy powiadamia pedagoga szkolnego.

3.             Najpierw rozmowę dyscyplinującą przeprowadza wychowawca, następnie uczeń jest skierowany na rozmowę – „pogawędkę profilaktyczną” do  pedagoga szkolnego.

4.             W przypadku powtórzenia się sytuacji palenia na terenie szkoły wychowawca informuje o incydencie Dyrektora szkoły oraz wzywa rodziców /prawnych opiekunów ucznia.

5.             Wychowawca i pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem                      w obecności rodziców, zobowiązując go poprzez pisemny kontrakt do zaprzestania palenia. Nie wywiązanie się z kontraktu skutkuje konsekwencjami określonymi Statucie Szkoły, czyli np.

naganą  Dyrektora Szkoły.

6.             Jeśli rodzice odmawiają współpracy ze szkołą, a uczeń nie poprawia swojego zachowania Dyrektor ma prawo powiadomić sąd d.s. nieletnich o potrzebie wglądu w sytuację wychowawczą, z powodu ulegania przez ucznia nałogowi palenia oraz o demoralizującym wpływie na rówieśników.

 

 

PRZYJĘTE CELE GÓWNE I ZADANIA PROGRAMU

 

 

Cel ogólny

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Uczenie ważnych umiejętności psychologicznych    i społecznych

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji i uczuć,

- uczenie rozumienia i akceptowania własnych i cudzych uczuć,

- uczenie metod motywacyjnych niezbędnych do działania zarówno w sferze szkolnej jak i poza szkolnej

- kształtowanie poczucia własnej tożsamości, wartości oraz pozytywnej samooceny,

- rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów, budowania udanych relacji z innymi ludźmi,

- nabywanie umiejętności rozstrzygania problemów i rozwiązywania konfliktów poprzez stosowanie np. technik mediacyjnych,

- uczenie samodzielnego myślenia, krytycznej oceny podejmowanych przez innych działań, przeciwdziałania bezmyślnemu naśladownictwu,

- kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem;

Zajęcia warsztatowe, pogadanka, dyskusja,

Wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciele, instytucje zewnętrzne

Na bieżąco

Wprowadzenie      w świat wartości         i norm

- ukazanie, jak wiele wychowankowie mogą dać, a jak wiele otrzymać: zrozumienie, wzajemne wsparcie, pomoc,

- wolontariat jako jedna z form pomocy,

-krwiodawstwo, transplantacja jako formy ratowania życia,

- otwarte dzielenie się swoimi myślami i odczuciami,

- wpajanie zasad etycznych i moralnych,

- akcentowanie braku przyzwolenia na jakiekolwiek przejawy nieuczciwości, np.: ściąganie na sprawdzianach,

- nauka zasad kultury osobistej w czasie wszystkich zajęć lekcyjnych, a zwłaszcza     w czasie godzin lekcyjnych, wycieczek szkolnych,

- wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie,

- poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co znaczy być człowiekiem kulturalnym;

- ukazywanie walorów i ciemnych stron współczesnych mediów;

 

Zajęcia warsztatowe, dyskusja, pogadanka

Wychowawca, pedagog szkolny, opiekun wolontariatu, nauczyciele instytucje zewnętrzne

Na bieżąco

Kształtowanie

postaw

patriotycznych

i obywatelskich

 

- kształtowanie postaw patriotyzmu, tożsamości narodowej oraz postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,

- poszanowanie tradycji, symboli narodowych, religijnych i szkolnych,

- kształtowanie postawy uczciwości i prawdomówności,

- wdrażanie do szanowania pracy własnej i innych,

- wychowanie w duchu poszanowania godności drugiego człowieka,

 

 

 

Dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych

- analiza przyczyn agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży,

- uświadomienie zagrożeń jakie niesie agresja,

- pogłębienie wiedzy i świadomości na temat uzależnień, na temat narkotyków, alkoholu, nikotyny

- pogłębianie wiedzy na temat śmiertelnego zagrożenia jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy,

- dostarczenie informacji nt. psychofizycznych zmian okresu dojrzewania,

- dostarczanie wiedzy nt. profilaktyki HIV/AIDS,

- dostarczanie informacji nt. profilaktyki nowotworowej,

- pogłębienie wiedzy nt. niebezpieczeństw jakie niesie internet, (np. tzw. ,,hejting”, ,,seksting”),

- dostarczanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich w związku z podejmowanymi działaniami ryzykownymi,

- pokazanie pułapek i zagrożeń życia młodzieńczego – zaburzenia odżywiania,

- dostarczanie informacji nt. uzależnień od gier komputerowych, portali społecznościowych, telefonów komórkowych, itp.

Zajęcia warsztatowe, dyskusja, pogadanka

Wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciele, instytucje zewnętrzne

Na bieżąco

Pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych, rozwijanie zdolności uczniów

- stwarzanie możliwości i zachęcania do rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

- pobudzanie potrzeby aktywnego, zdrowego stylu życia, dbania o racjonalne odżywianie,

- kształtowanie umiejętności kulturalnego spędzania czasu wolnego, udzielanie pomocy uczniom z różnego rodzaju trudnościami – samopomoc uczniowska jako jedna z form pomocy

Zajęcia sportowe, kółka zainteresowań,

Wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciele

Na bieżąco

Kształcenie umiejętności poruszania się po rynku pracy (pomoc uczniom

w dokonywaniu

wyboru dalszego kierunku kształcenia               i zawodu)

 

-odkrywanie przez uczniów

własnych predyspozycji

zawodowych

- zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną szkół wyższych i policealnych

- doskonalenie

autoprezentacji, umiejętności istotnych na rynku pracy

- rozwój umiejętności społecznych (współpraca,

rozwiązywanie

konfliktów, autoprezentacja, praca w zespole)

- uczenie umiejętności

podejmowana decyzji dotyczących własnego rozwoju zawodowego

(stawianie celów, planowanie, tworzenie więcej niż jednej ścieżek

kariery)

Zajęcia warsztatowe, pogadanka, dyskusja, konsultacje

zdoradcą zawodowym, pedagogiem

Wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciele, doradca zawodowy, instytucje zewnętrzne

Na bieżąco

Przygotowanie do samorządności

- propagowanie etyki w życiu publicznym,

- zapoznanie z procedurami demokratycznymi,

- kształcenie umiejętności obywatelskich,

-wyzwalanie zdolności organizacyjno-kierowniczych, pomysłowości,

- uczenie odpowiedzialności na podejmowane działania

 

 

Zajęcia warsztatowe, pogadanka, dyskusja, kółka zainteresowań

Wychowawca, nauczyciele

Na bieżąco

Kształtowanie u uczniów właściwych postaw prozdrowotnych i proekologicznych

- kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu,

- propagowanie zdrowego stylu życia,

- wskazywanie sposobów umiejętnego zagospodarowania i spędzania czasu wolnego

- wskazywanie zasad zdrowego odżywiania się oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

- rozwijanie zainteresowań sportowych na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej poprzez uprawianie sportu i propagowanie aktywnych form wypoczynku,

- wzbogacenie wiedzy uczniów dotyczącej higieny zdrowia psychicznego i fizycznego (higiena osobista, dbałość o wygląd zewnętrzny, higiena uczenia się),

- rozwijanie poszanowania zdrowia swojego i innych oraz troski o jego ochronę

- podniesienie wiedzy uczniów na temat zaburzeń odżywiania na tle psychicznym

- dostarczenie uczniom wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych,

- kształtowanie właściwego stosunku do przyrody i mobilizowanie uczniów do jej ochrony,

- rozbudzanie w uczniach świadomości ekologicznej poprzez udział w różnych programach i projektach.

Zajęcia warsztatowe, dyskusja, pogadanka

 

Wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciele

Na bieżąco

 

Szczegółowy sposób realizacji danego zadania i tematyka zajęć czy ćwiczeń zależy od osób prowadzących.

EWALUACJA PROGRAMU:

Program Wychowawczo-Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz dokonywanej ewaluacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: