W klasie 1 b (z rozszerzonym j. hiszpańskim) przewidujemy zorganizowanie zajęć z j. hiszpańskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.


historia patron dojazd kontakt


User Record Viewer
System kontroli frekwencji i postępów w nauce Librus

Pani Dyrektor Elżbieta Królak przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godzinach   16.00 - 17.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym nr (22)834 69 67

Nasza szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową, przyznaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dnia 1 września rozpoczęcie roku szkolnego:

8.30 - spotkanie wychowawców klas I z uczniami - wyznaczone sale lekcyjne
9.00 - msza w Kościele św. Zygmunta
10.30 - uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego - sala gimnastyczna
11.00 - spotkania informacyjne wychowawców z uczniami - wyznaczone sale lekcyjne.


27 sierpnia 2014
UCZNIOWIE KLAS I - OPINIE PSYCHOLOGICZNE, ORZECZENIA

Uczniowie klas pierwszych, którzy posiadają orzeczenia, opinie psychologiczne z poradni psychologiczno - pedagogicznych, poradni specjalistycznych proszeni są o dostarczenie niniejszych dokumentów do pedagoga szkolnego do dnia 05.09.2014r. w związku z koniecznością zaplanowania wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Proszę o dostarczenie kopii dokumentów wraz z oryginałami (tylko do wglądu) w związku z koniecznością potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem.


24 sierpnia 2014
STYPENDIUM SZKOLNE

W roku szkolnym 2014/2015 istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego przyznawanego przez Urząd m.st. Warszawy.

Podstawowe kryteria przyznawania stypendium:

a) zamieszkanie ucznia na terenie Warszawy (w przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy dołączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia, np. umowa najmu mieszkania zawarta przez rodziców)
b) miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień nie może być większa niż 456 zł (do dochodu zalicza się również przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, darowizny, zasiłki, emerytury, renty, dochody z umowy zlecenia).

Stypendium socjalne wypłacane jest tylko i wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków obejmujących zakupy związane z realizacją obowiązku kształcenia.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym osobiście lub tel. (22 834 72 01) do dnia 10.09.2014 r.

Wniosek o stypendium szkolne wraz z instrukcją
Kliknij i pobierz >>>24 sierpnia 2014
WYPRAWKA SZKOLNA (DOTYCZY TYLKO UCZNIÓW KLAS III)

W roku szkolnym 2014/2015 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych.

Uprawnionymi do otrzymania pomocy w ramach programu "Wyprawka szkolna" są uczniowie pobierający naukę w klasach III liceum ogólnokształcącego oraz technikum:

a)z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 539 zł netto,
b)nieobligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 539 zł netto, ale w rodzinie występują, np.: ubóstwo,sieroctwo,bezdomność,bezrobocie, niepełnosprawność,długotrwała lub ciężka choroba,przemoc w rodzinie, itp. okoliczności mające wpływ na sytuację bytową rodziny.

 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu sierpniu (wszystkie szczegółowe informację znajdują się w instrukcji dołączonej do wniosku)

  Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje wyłącznie po przedłożeniu dowodu zakupu.
  Maksymalna wartość pomocy to 445 zł.


  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym osobiście lub tel. (22 834 72 01) do dnia 05.09.2014r.

  Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników wraz z instrukcją
  Kliknij i pobierz >>>


  24 sierpnia 2014
 • Ogłoszenie

  Dyrekcja Zespołu szkół nr 18 w Warszawie przy ulicy Żeromskiego 81 zatrudni referenta ds. kadr i archiwum.
  Czytaj więcej>>>


  11 lipca 2014

  Łączna ilość newsów: 172 :: Strona 1 z 35
  [Następna] [Ostatnia]
  :: Reymontowka.wer.pl (c)::