W roku szkolnym 2015/2016 w klasie 1b język hiszpański będzie realizowany na dwóch poziomach podstawowym i zaawansowanym
historia patron dojazd kontakt

Zapraszamy gimnazjalistów i Rodziców na spotkania informacyjne w dniach

10.03.2015 r. i 28.04.2015 r. o g. 17.30.User Record Viewer
System kontroli frekwencji i postępów w nauce Librus

Pani Dyrektor Elżbieta Królak przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godzinach   16.00 - 17.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym nr (22)834 69 67

Nasza szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową, przyznaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
Porządek dnia:
08.30 - spotkanie wychowawców klas I z uczniami w wyznaczonych salach
09.00 - msza w Kościele św. Zygmunta, pl. Konfederacji 1
10.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej
10.30 - spotkania w klasach z wychowawcami


29 sierpnia 2015
Kwalifikacje zawodowe

Świadectwa z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z kwalifikacji będą wydawane w dniu 28.08. (pt.) w sekretariacie na I piętrze od g. 13.00 do 16.00, a w pozostałe dni w sekretariacie uczniowskim (parter) w g. 8.00-16.00."


28 sierpnia 2015
Stypendium szkolne

W roku szkolnym 2015/2016 istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego przyznawanego przez Urząd m.st. Warszawy.

Podstawowe kryteria przyznawania stypendium:

a) zamieszkanie ucznia na terenie Warszawy (w przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy dołączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia, np. umowa najmu mieszkania zawarta przez rodziców)
b) miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień nie może być większa niż 456 zł (do dochodu zalicza się również przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, darowizny, zasiłki, emerytury, renty, dochody z umowy zlecenia).

Stypendium socjalne wypłacane jest tylko i wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków obejmujących zakupy związane z realizacją obowiązku kształcenia.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym osobiście lub tel. (22 834 72 01) do dnia 09.09.2015 r.

Wniosek o stypendium szkolne
Kliknij i pobierz >>>24 sierpnia 2015
Wyprawka

WYPRAWKA SZKOLNA

(DOTYCZY TYLKO UCZNIÓW KLAS IV)

W roku szkolnym 2015/2016 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych . Uprawnionymi do otrzymania pomocy w ramach programu ?Wyprawka szkolna? są uczniowie pobierający naukę w klasach IV technikum:

a) z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 574 zł netto,

b) nieobligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 574 zł netto, ale w rodzinie występują, np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, itp. okoliczności mające wpływ na sytuację bytową rodziny.

? Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu sierpniu (wszystkie szczegółowe informację znajdują się w instrukcji dołączonej do wniosku)

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje wyłącznie po przedłożeniu dowodu zakupu. Maksymalna wartość pomocy to 445 zł. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym osobiście lub tel. (22 834 72 01) do dnia 07.09.2015 r.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników wraz z instrukcją(do pobrania)


24 sierpnia 2015
Uczniowie klas pirewszych

UCZNIOWIE KLAS I

OPINIE PSYCHOLOGICZNE, ORZECZENIA

Uczniowie klas pierwszych, którzy posiadają orzeczenia, opinie psychologiczne z poradni psychologiczno ? pedagogicznych, poradni specjalistycznych proszeni są o dostarczenie niniejszych dokumentów do pedagoga szkolnego do dnia 04.09.2015 r. w związku z koniecznością zaplanowania wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Proszę o dostarczenie kopii dokumentów wraz z oryginałami (tylko do wglądu) w związku z koniecznością potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem.


24 sierpnia 2015

Łączna ilość newsów: 200 :: Strona 1 z 40
[Następna] [Ostatnia]
:: Reymontowka.wer.pl (c)::